Novosti

Na osnovu članaka 38. - 41. Zakona o ustanovama (NN br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), čl. 26.  Zakona o muzejima (NN 61/18 i 98/19) i čl. 19. Statuta Muzeja Like Gospić te temeljem Odluke Upravnog vijeća Muzeja Like Gospić od 17. veljače 2022. (KLASA:023-05/22-0-/02, UR.BROJ:2125-1-20-01-22-04),  Upravno vijeće Muzeja Like Gospić raspisuje   NATJEČAJza ravnatelja (m/ž)  Muzeja Like Gospić   Za ravnatelja Muzeja Like Gospić može biti imenovana osoba koja zadovoljava uvjete propisane čl. 26., st. 3. i st. 11.-12.  Zakona o muzejima (NN br. 61/18, 98/19)  i čl. 25. Statuta Muzeja Like Gospić:  
  1. Ravnateljem javnog muzeja i galerije može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom. Ravnatelj javnog muzeja i galerije imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
(2) Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja lokalnog muzeja i galerije koji obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti    imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom.
  1. Ravnatelj Muzeja bira se na vrijeme od 4 godine
  Uz pisanu prijavu za Natječaj kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene preslike sljedećih dokumenata:
  1. Dokaz o državljanstvu
  2. Dokaz o stručnoj spremi
  3. Životopis
  4. Prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Like Gospić
  5. Dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci
  6. Dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO ili srodne ustanove)
  7. Potvrda o nekažnjavanju
  8. ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka iz privitka (https://muzejlike.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZJAVA-O-DAVANJU-SUGLASNOSTI-ZA-KORI%C5%A0TENJE-OSOBNIH-PODATAKA.pdf)
  Ravnatelj Muzeja bira se na temelju predloženog programa rada.     Natječaj se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici (www.muzejlike.hr) i u Narodnim novinama. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od datuma objave.   Prijave na natječaj podnose se Upravnom vijeću u zatvorenoj omotnici na adresu: Muzej Like Gospić, 53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, pp 37, s nazna­kom “Natječaj za ravnatelja”   Rezultati Natječaja biti će objavljeni putem mrežne stranice Muzeja Like Gospić (www.muzejlike.hr). Rok žalbe je 8 dana od objave rezultata. Natječajna dokumentacija vraća se kandidatima.     NATJEČAJ-  za ravnatelja (m/ž)  Muzeja Like Gospić i Odluka o raspisivanju Natječaja za imenovanje ravnatelja Muzeja Like Gospić