Katalog informacija Muzeja Like Gospić

Ovaj Katalog informacija ustrojen je sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 172/03. i 144/10.) u cilju omogućavanja i osiguravanja ostvarivanja prava na pristup informacijama domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik) putem otvorenosti i javnosti djelovanja Muzeja Like Gospić (dalje: MLG).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, pod zakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona kao i na temelju drugih zakona, pod zakonskih propisa i općih akata.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu MLG  da omogući pristup zatraženoj informaciji i da redovito objavljuje informacije.
Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire MLG.

Opći podaci

Naziv ustanove:  Muzej Like Gospić
Adresa sjedišta:   Dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić
Ravnateljica: dr.sc. Tatjana Kolak
Tel : 053/ 572 051
E- pošta: info@muzejlike.hr
Internetska stranica: www.muzejlike.hr
Žiro-račun:2390001-1100399103, Hrvatska poštanska banka IBAN: HR5423900011100399103
OIB: 72024433755
Matični broj subjekta: 3431657
Šifra djelatnosti: 9102

Osnovni podaci

Muzej Like Gospić ima status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu.
Djelatnost MLG obuhvaća:

 • sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke;
 • trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba;
 • objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava;
 • priređivanje stalnih i povremenih postava u Galeriji;
 • prodaju umjetničkih djela s prodajnih izložbi, prodaju suvenira i tiskanog materijala;
 • tiskanje materijala za stalne i povremene izložbe, te ostalu nakladničku djelatnost koja promiče MLG i njegove aktivnosti;
 • organiziranje predavanja, seminara i sličnih oblika promidžbe muzejske djelatnosti u svezi upoznavanja posjetitelja, posebice učenika s muzejskom građom i djelatnim postignućima MLG;
 • unapređivanje muzejske struke i muzejskih istraživanja, u cilju promicanja obrazovanja učenika i građana suradnjom s osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, drugim javnim ustanovama i turističkim zajednicama.

Popis informacija

MLG omogućava i osigurava korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama o:

MLG može uskratiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

MLG upoznaje javnost o organizaciji i programu svoga rada te načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti pružanjem informacija putem sredstava javnog priopćavanja. Pored navedenog korisnici ostvaruju pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva MLG, odnosno službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva je dostupan na na adresi  https://muzejlike.hr/dokumenti/.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži informacije.
MLG omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu naznačiti način dobivanja informacija.

Zahtjev se podnosi na jedan od sljedećih načina:

 • pisanim putem na adresu: Muzej Like Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić
 • elektroničkom poštom na adresu: info@muzejlike.hr
 • telefonom na broj 053/572 051

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred MLG.
MLG ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Rokovi ostvarivanja prava na pristup informacijama

MLG je podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva obvezan omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, MLG će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, MLG će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.
Ako MLG ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupit će isti tijelu javne vlasti koji posjeduje, raspolaže ili nadzire informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja. U tom slučaju, rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljen zahtjev.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:

 • ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta MLG,
 • ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
 • ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

O produženju rokova MLG će bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.