Novosti

MUZEJ LIKE GOSPIĆ Dr. Franje Tuđmana 3 53 000 GOSPIĆ e- mail: info@muzejlike.hr   KLASA: 112-02/22-01/02
 1. BROJ: 2125-1-20-01-22-01
  Gospić, 22. veljače 2022. Temeljem članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja Like Gospić raspisuje   N A T J E Č A J za radno mjesto ADMINISTRATIVNI TAJNIK (m/ž) -1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme Mjesto rada: Gospić Raspored radnog vremena: 1 smjena Naknada za prijevoz: u cijelosti Opći uvjeti:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
 • završena četverogodišnja srednja škola odgovarajućeg smjera
 • poznavanje stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu, osobito programa za digitalno administrativno poslovanje(arhiva, urudžbeni zapisnik)
 • 3 mjeseca iskustva na administrativnim poslovima
  Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:  
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba/ diploma ili drugi jednakovrijedni dokument)
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • dokaz o državljanstvu ( domovnica/ sobna iskaznica/ putovnica)
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti izdana od liječnika obiteljske (opće) medicine
 • ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Izjavu je moguće preuzeti na stranici http://muzejlike.hr/wp-content/uploads/2019/02/IZJAVA-O-DAVANJU-SUGLASNOSTI-ZA-KORI%C5%A0TENJE-OSOBNIH-PODATAKA.pdf ili osobno u Muzeju Like Gospić)
  Prijava treba biti vlastoručno potpisana.   Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/ice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete Natječaja.   Isprave se prilažu u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.   Potpisivanjem priložene izjave kandidat/kinja pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja. Na natječaj se mogu javiti osobe spola. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednost, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.  
 • Kanidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/19, 84/21), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/knja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.  
 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (,,Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na Natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
    S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz Natječaja održat će se razgovor sa svrhom provjere radnih sposobnosti. Kandidati će se obavijestiti o vremenu održavanja razgovora putem dostavljenih e-mail adresa ili telefonom. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.   Prijave se podnose zaključno s danom 01. ožujka 2022. Datumom prijave smatrat će se dan primitka ako je predana osobno, odnosno datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava ukoliko je predana preporučenom pošiljkom.   Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu: Muzej Like Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić; s naznakom: „Natječaj za ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA“.   Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.   Osoba koja podnese nepotpunu i/ili nepravodobnu pristiglu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog Natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku te se takva prijava neće razmatrati, o čemu se dostavlja obavijest elektroničkom poštom.   Muzej pridržava pravo u svako vrijeme poništiti Natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.   O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni putem dostavljene adrese elektroničke pošte najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave te putem Internet stranice Muzeja, https://muzejlike.hr/. NATJEČAJ ADMINISTRATIVNI TAJNIK