Pravo na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Muzeja Like Gospić

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva usmeno i pisanim putem.
Usmeni zahtjev se može podnijeti:
– telefonom;
– na zapisnik u prostorijama MLG.
Osobni usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik utorkom i četvrtkom od 10,00 do 11,00 sati u prostoriji Tajništva muzeja, na adresi Muzeja Like Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, Gospić.
Pisani zahtjev na obrascu može se podnijeti:
– poštom  na adresu MLG;
– elektroničkom poštom;
– telefaksom.


ZAKONI

Zakon o muzejima (NN 110/15)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13NN 152/14)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08)
Zakon o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13)


PRAVILNICI

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske(NN 120/02, NN 82/06)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)
Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11, NN 130/13)
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

MUZEJ LIKE GOSPIĆ nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu  sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Muzeja Like Gospić na https://muzejlike.hr/ te na https://nikolatesla.hr/

Stupanj usklađenosti  

Mrežne stranice https://muzejlike.hr/ i https://nikolatesla.hr/
djelomično su usklađene sa Zakonom zbog niže navedenih kategorija.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Ne postoji izbornik pristupačnosti zbog trenutačnih tehničkih uvjeta.
  • Pristupačnost dokumenata za osobe s oštećenjem vida

Pojedine datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o zapisnicima  ili izvješćima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Podizanje razine pristupačnosti.

Provest ćemo korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Muzej Like Gospić radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava pripremljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Muzeja Like Gospić. Muzej Like Gospić će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Muzej Like Gospić. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Muzeja Like Gospić korisnici mogu uputiti:

  • putem elektroničke pošte: info@muzejlike.hr
  • telefonskim putem: 053 572 051
  • poštom: Muzej Like Gospić, službenik za informiranje, dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr


IZVJEŠĆA


Print Friendly, PDF & Email