Pravo na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Muzeja Like Gospić

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva usmeno i pisanim putem.
Usmeni zahtjev se može podnijeti:
– telefonom;
– na zapisnik u prostorijama MLG.
Osobni usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik utorkom i četvrtkom od 10,00 do 11,00 sati u prostoriji Tajništva muzeja, na adresi Muzeja Like Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, Gospić.
Pisani zahtjev na obrascu može se podnijeti:
– poštom  na adresu MLG;
– elektroničkom poštom;
– telefaksom.


ZAKONI

Zakon o muzejima (NN 110/15)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13NN 152/14)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08)
Zakon o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13)


PRAVILNICI

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske(NN 120/02, NN 82/06)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)
Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11, NN 130/13)
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)


IZVJEŠĆA


Print Friendly, PDF & Email