N A T J E Č A J za radno mjesto KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ (m/ž)

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Dr. Franje Tuđmana 3
53 000 GOSPIĆ
e-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 112-03/20-01/04
URBROJ: 2125/48-01-20-01

Gospić, 02. listopada 2020.


Temeljem članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja raspisuje
 
 N A T J E Č A J
za radno mjesto KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ (m/ž)

– 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

Mjesto rada: Gospić 
Raspored radnog vremena: 1 smjena
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Opći uvjeti:

 • – punoljetnost
 • – hrvatsko državljanstvo
 • – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završena trogodišnja/četverogodišnja srednja škola odgovarajućeg smjera
 • položen stručni ispit za ložača
 • 12 mjeseci iskustva

 Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba/diploma ili drugi jednakovrijedni dokument)
 • potvrda o položenom ispitu za ložača
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • dokaz o državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica/putovnica)
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti izdana od liječnika obiteljske (opće) medicine
 • ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Izjavu je moguće preuzeti na stranici http://muzejlike.hr/zastita-osobnih-podataka/ ili osobno u Muzeju Like Gospić)

Prijava treba biti vlastoručno potpisana.
 
Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/ice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete Natječaja.
 
Isprave se prilažu u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos, po zahtjevu Poslodavca predočit će dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Potpisivanjem priložene izjave kandidat/kinja pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja.
Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 • Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
   
S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz Natječaja održat će se razgovor sa svrhom provjere radnih sposobnosti.

Kandidati će se obavijestiti o vremenu održavanja razgovora putem dostavljenih e-mail adresa ili telefonom.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
 
Prijave se podnose zaključno s danom 10. listopada 2020. godine. Datumom prijave smatrat će se dan primitka ako je predana osobno, odnosno datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava ukoliko je predana preporučenom pošiljkom.
 Pisane prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Muzej Like Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić; s naznakom: „Natječaj za KUĆNI MAJSTOR – LOŽAČ“.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.
Osoba koja podnese nepotpunu i/ili nepravodobno pristiglu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog Natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku te se takva prijava neće razmatrati, o čemu se dostavlja obavijest elektroničkom poštom.
 
Muzej pridržava pravo u svako vrijeme poništiti Natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni putem dostavljene adrese elektroničke pošte najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave te putem Internet stranice Muzeja, www.muzejlike.hr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: