Odluka o odabiru najpovoljnije ponude EVB-27/19

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Dr. Franje Tuđmana 3
53000 Gospić
OIB: 72024433755

KLASA: 406-01/19-01/03
URBROJ: 2125/48-01-19-09

Gospić, 15. listopada 2019.

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i članka 17. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-01/19-01/02, URBROJ: 2125/48-01-19-01) od 26.04. 2019. godine, dana 15.10.2019. godine donesena je slijedeća

ODLUKA O ODABIRU

I.

Naručitelj nabave: MUZEJ LIKE GOSPIĆ, Dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić, OIB: 72024433755;

Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica dr. sc. Tatjana Kolak.

II.

Predmet nabave: Usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Glavne zgrade Muzeja Like Gospić; evidencijski broj nabave: EVB – 27/19;

III.

 Broj nadmetanja, vrsta provedenog postupka i zakonske osnove za njegovo provođenje:

Muzej Like Gospić proveo je postupak jednostavne nabave sukladno Članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016), za nabavu Usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Glavne zgrade Muzeja Like Gospić; evidencijski broj nabave: EVB – 27/19;

IV.

 Ovlaštene osobe za provedbu postupka jednostavne nabave izvršile su otvaranje,  pregled i ocjenu pristiglih ponuda te odgovornoj osobi Naručitelja predložile donošenje Odluke o odabiru ponude.

V.

 Ravnateljica Muzeja Like Gospić kao odgovorna osoba, na temelju prijedloga ovlaštenih osoba za provedbu postupka jednostavne nabave za nabavu Usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Glavne zgrade Muzeja Like Gospić, prihvaća ponudu gospodarskog subjekta URED VOJNOVIĆ d.o.o., Mihaljevića 1, 21000 Split, OIB: 81197055486, u iznosu od  198.000,00 kn bez PDV-a,  odnosno za ukupnu cijenu ponude  u iznosu od  247.500,00 kn.

VI.

 Ponuda ponuditelja pod točkom V. za nabavu Usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Glavne zgrade Muzeja Like Gospić; evidencijski broj nabave EVB-27/19  odabrana je prema kriteriju odabira i u potpunosti udovoljava traženim uvjetima u Pozivu za dostavu ponuda.

VII.

 Odluku o odabiru ponude, s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda  Naručitelj će objaviti na svojoj internetskoj stranici, pri čemu se dostava smatra objavljenom  istekom dana objave.

Ravnateljica
dr. sc. Tatjana Kolak

Odluka o odabiru EVB 27/19
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda EVB 27/19

 

 

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: