Odluka o odabiru najpovoljnije ponude EVB-25/19

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Dr. Franje Tuđmana 3
53 000 GOSPIĆ
e-mail: info@muzejlike.hr
KLASA: 406-01/19-01/02
URBROJ: 2125/48-01-19-07

Gospić, 2. listopada 2019.

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016)  i članka 17. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi KLASA: 400-01/19-01/02, URBROJ: 2125/48-01-19-01 od 03.05. 2019. godine, dana 2.10.2019. godine donesena je slijedeća

ODLUKU O ODABIRU

 

I.

Naručitelj nabave: MUZEJ LIKE GOSPIĆ, Dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić, OIB: 72024433755
Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica dr. sc. Tatjana Kolak.

II.
Predmet nabave: Osobni automobil
III.
Broj nadmetanja, vrsta provedenog postupka i zakonske osnove za njegovo provođenje:
Muzej Like Gospić proveo je postupak jednostavne nabave sukladno Članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016), za nabavu osobnog automobila, evidencijski broj nabave: EVB – 25/19.
IV.
Na poziv za dostavu ponuda pristigla je 1 ponuda, a svoju ponudu u traženom roku dostavio je gospodarski subjekt:

  1. AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Radnička cesta 182, 10000 Zagreb; OIB: 23035642859

 V.
Ovlaštene osobe za provedbu postupka jednostavne nabave izvršile su otvaranje, pregled i ocjenu pristigle Ponude te odgovornoj osobi Naručitelja donošenje Odluke o odabiru ponude.
VI.
Ravnateljica Muzeja Like Gospić kao odgovorna osoba, na temelju prijedloga ovlaštenih osoba za provedbu postupka jednostavne nabave, prihvaća ponudu gospodarskog subjekta AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o.,Radnička cesta 182, 10000 Zagreb; OIB: 23035642859, u iznosu od  120.108,60 kn bez PDV-a,  odnosno za ukupnu cijenu ponude  u iznosu od  173.046,88 kn s PDV-om.; ponuda u potpunosti udovoljava uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

VII.
Ponuda ponuditelja pod točkom VI. za nabavu osobnog automobila odabrana je prema kriteriju odabira i u potpunosti udovoljava traženim uvjetima u pozivu za dostavu ponuda.
VIII.
Odluku o odabiru ponude, s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda  Naručitelj će objaviti na svojoj internetskoj stranici, pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.

Ravnateljica
dr.sc. Tatjana Kolak

ODLUKA O ODABIRU
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 

 

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: