NATJEČAJ za radno mjesto KUSTOS – ETNOLOG (m/ž)

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Dr. Franje Tuđmana 3
53 000 GOSPIĆ
e-mail: info@muzejlike.hr

 

KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2125/48-01-19-01

Gospić, 30. rujna 2019.

Temeljem članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto KUSTOS – ETNOLOG (m/ž)

– 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

Mjesto rada: Gospić
Raspored radnog vremena: 1 smjena
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Opći uvjeti:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

Osim općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koje je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, humanističke znanosti, polja: etnologija i antropologija;

– aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika
– jedna (1) godina radnoga iskustva
– poznavanje rada na računalu
– probni rad 6 mjeseci
– položen državni stručni ispit

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – svjedodžba, uvjerenje, potvrda
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda, te obvezno elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • u prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte)
 • ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka iz privitka (Izjavu je moguće preuzeti na stranici http://muzejlike.hr/zastita-osobnih-podataka/ ili osobno u Muzeju Like Gospić)

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Prijava treba biti vlastoručno potpisana.
Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/ice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja.

Potpisivanjem priložene izjave kandidat/kinja pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Muzej Like Gospić zadržava pravo da s kandidatima prijavljenim na natječaj može provesti testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi mogućoj prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Pisane prijave s prilozima dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu u roku od osam dana od objave natječaja.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, te putem internet stranice Muzeja, www.muzejlike.hr.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja Odluke o prijamu.
Muzej pridržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Prijave se podnose zaključno s danom 09. listopada 2019. godine. Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Muzej Like Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić; s naznakom: „Natječaj za KUSTOSA – ETNOLOGA“.
Ravnateljica:
dr.sc. Tatjana Kolak

 

Print Friendly, PDF & Email