Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Naručitelj:  Muzej Like Gospić
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 3
53000 Gospić
KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ: 2125/48-01-19-12
Gospić, 21. lipnja 2019

Na temeliu članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016 ) i članka 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave na koje se ne promjenjuje Zakon o javnoj nabavi, donesena je slijedeća

ODLUKU O ODABIRU
najpovoljnije ponude

I.
Naručitelj nabave: Muzej Like Gospić, dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić OIB: 72024433755
Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica dr. Tatjana Kolak

II.
Predmeti nabave: Usluga izrade idejnog projekta uređenja kompleksa Muzeja Like Gospić; Evidencijski broj nabave EVB-24/19.

III.
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 120.000,00 kn

IV.
Vrsta provedenog postupka i zakonske osnove za njegovo provođenje:
Postupak jednostavne nabave sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), a u svezi s člankom 12. citiranog Zakona.

 V.
      Na predmetno nadmetanje u roku za dostavu  ponuda pristigle su tri  ponude, a svoje ponude dostavili su:
1. ARHIKON d.o.o., Ozaljska 49, 10000 Zagreb
2. IDEA STUDIO d.o.o., Zlatarska 7, 10000 Zagreb
3. URED VOJNOVIĆ d.o.o., Mihaljevića 1, 21000 Split
VI.
 Ovlašteni predstavnici naručitelja izvršili su otvaranje ponuda dana 17.6.2019. godine, te su na temelju pregleda  i ocjene ponuda predložili donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

VII.
          Ravnateljica Muzeja Like Gospić, kao odgovorna osoba, na temelju prijedloga ovlaštenih predstavnika naručitelja, donosi Odliku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade idejnog projekta uređenja kompleksa Muzeja like Gospić i to:

URED VOJNOVIĆ d.o.o., Mihaljevića 1, 21000 Split, OIB 81197055486, s cijenom  ponude u iznosu od 116.000,00 kn bez PDV-a odnosno ukupnom cijenom ponude u iznosu 145.000,00 kn,  koja je prema kriteriju za odabir ponude  ocijenjena pravilnom, prihvatljivom i prikladnom, te se predlaže odabir ponude ovog ponuditelja.

 VIII.

Odluku o odabiru ponude, s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Naručitelj će objaviti na svojoj internetskoj stranici, pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.

IX.
Rok mirovanja: neprimjenjuje se.
Protiv ove Odluke nije dopuštene žalba.

Ravnateljica
Dr. Tatjana Kolak

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: