N A T J E Č A J za radno mjesto KOORDINATOR ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI (m/ž)

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

Dr. Franje Tuđmana 3
53 000 GOSPIĆ
e-mail: info@muzejlike.hr

KLASA: 112-03/19-01/03
URBROJ: 2125/48-01-19-01
Gospić, 30. travnja 2019.

Temeljem članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

KOORDINATOR ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI (m/ž)
– 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

Mjesto rada: Smiljan
Raspored radnog vremena: 2 smjene
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajućeg smjera,
 • poznavanje stranog jezika

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba/diploma ili drugi jednakovrijedni dokument)
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • dokaz o državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica/putovnica)
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka iz privitka (Izjavu je moguće preuzeti na stranici http://muzejlike.hr/zastita-osobnih-podataka/ ili osobno u Muzeju Like Gospić)

Prijava treba biti vlastoručno potpisana.

Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/ice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja.

Isprave se prilažu u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Potpisivanjem priložene izjave kandidat/kinja pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 • Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja održat će se razgovori i testiranje sa svrhom provjere radnih sposobnosti.

Kandidati će se obavijestiti o vremenu održavanja razgovora putem dostavljenih e-mail adresa ili telefonom.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave se podnose zaključno s danom 8. svibnja 2019. godine. Datumom prijave smatrat će se dan primitka ako je predana osobno, odnosno datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava ukoliko je predana preporučenom pošiljkom.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Muzej Like Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić; s naznakom: „Natječaj za KOORDINATORA“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja podnese nepotpunu i/ili nepravodobno pristiglu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku te se takva prijava neće razmatrati, o čemu se dostavlja obavijest elektroničkom poštom.

Muzej pridržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem dostavljene adrese elektroničke pošte najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave te putem internet stranice Muzeja, www.muzejlike.hr.

 

Ravnateljica:

dr.sc. Tatjana Kolak

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: