Natječaj

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3

KLASA: 112-01/18-01/02
URBROJ: 2125/48-01-18-01

Na temelju članka 29. Statuta Muzeja Like Gospić, Klasa: 012-03/17-01/01 od 27. siječnja 2017. i članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Muzeja Like Gospić od  29. kolovoza 2013., ravnateljica Muzeja Like Gospić objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na radno mjesto:

  1. stručni voditelj u Memorijalnom centru „Nikola Tesla” Smiljan (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  2. koordinator za promotivne aktivnosti u Memorijalnom centru „Nikola Tesla“ Smiljan (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij odgovarajućeg smjera;

– poznavanje stranog jezika.

Natjecatelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti u originalu ili ovjerenom presliku:
– životopis;
– dokaz o državljanstvu RH;
– dokaz o stručnoj spremi;
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od jednog mjeseca).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Prijave na natječaj podnose se na adresu: Muzej Like Gospić, 53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, s nazna­kom: „Za natječaj za stručnog voditelja” ili  „Za natječaj za koordinatora”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će o ishodu Natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

Muzej Like Gospić

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: