NATJEČAJ za izbor i imenovanje Ravnatelja (m/ž) Muzeja Like Gospić

Na osnovi članaka 38. i 41. Zakona o ustanovama  (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),  članka 27. Zakona o muzejima (NN, broj 110/15) i čl. 28. Statuta Muzeja Like Gospić te temeljem Odluke Muzejskog vijeća Muzeja Like Gospić od 27. veljače 2018. (KLASA: 023-05/18-01/01,URBROJ:2125/48-01-18-03), Muzej Like Gospić raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje Ravnatelja (m/ž)  Muzeja Like Gospić

 Za Ravnatelja Muzeja Like Gospić može biti imenovana osoba koja zadovoljava uvjete propisane čl. 28., st. 1. i 2. Zakona o muzejima i čl. 31. Statuta Muzeja Like Gospić:

1. (1) Ravnateljem Muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene Statutom.

(2) Iznimno,  za Ravnatelja Muzeja može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti  ili pet godina             rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete          utvrđene Statutom.

  1. Ravnatelj Muzeja bira se na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno imenovan.
  2. Ravnatelj Muzeja bira se na temelju dostavljenog Prijedloga  četverogodišnjeg  programa rada Muzeja.

Uz pisanu prijavu za Natječaj kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici sljedeće dokumente:

  1. Dokaz o državljanstvu
  2. Dokaz o stručnoj spremi
  3. Životopis
  4. Dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci
  5. Dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO ili istovjetne ustanove izvan RH)
  6. Potvrda o nekažnjavanju, ne starija od šest mjeseci

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja u javnom glasilu (Večernji list).

Prijave na Natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Muzej Like Gospić, 53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, pp 37, s nazna­kom “Natječaj za ravnatelja – ne otvarati”

Rezultati Natječaja bit će objavljeni putem mrežne stranice Muzeja Like Gospić (www.muzejlike.hr). Rok žalbe je 8 dana od objave rezultata. Natječajna dokumentacija vraća se kandidatima.

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: