Natječaj

MUZEJ LIKE GOSPIĆ
Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3
KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: 2125/48-01-18-01

Na temelju članka 29. Statuta Muzeja Like Gospića, Klasa: 012-03/17-01/01 od 27.
siječnja 2017. i članka 13. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja
Like Gospić od 29. kolovoza 2013., ravnateljica Muzeja Like Gospić objavljuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na radno mjesto:
1. voditelj Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ Smiljan (m/ž)
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
2. stručni voditelj u Memorijalnom centru “Nikola Tesla” Smiljan (m/ž)
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
i diplomski
sveučilišni studij odgovarajućeg smjera;
– poznavanje rada na računalu;
– poznavanje stranog jezika.
3. blagajnik u Memorijalnom centru “Nikola Tesla” Smiljan (m/ž)
2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
– srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera;
– poznavanje rada na računalu;
– poznavanje stranog jezika.
Natjecatelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti u originalu ili ovjerenom presliku:
– životopis;
– dokaz o državljanstvu RH;
– dokaz o stručnoj spremi;
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od jednog mjeseca).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Prijave na natječaj podnose se na
adresu:
Muzej Like Gospić, 53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 3, s naznakom: „Za
natječaj za voditelja”, „Za natječaj za stručnog voditelja” i „Za natječaj za
blagajnika”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji
zadovoljavaju uvjete Natječaja bit će pravovremeno obavješteni o terminu i
mjestu testiranja.

Muzej Like Gospić

Print Friendly, PDF & Email
%d blogeri kao ovaj: